Labbaik Allahumma Labbaik. Labbaik, La Shareek Laka, Labbaik. Innal Hamdah, Wan Nematah, Laka wal Mulk, La Shareek Laka Labbaik Eid Mubarak to you all and to the whole Ummah :) [endtext]

Labbaik Allahuma Labbaik | Irfan Makki Feat. Maher Zain